Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София,ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 51 и адрес за кореспорденция гр. София,ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 51 и всяко лице, което посещава страниците на уеб сайта www.lacarami.com, наричано по-долу за краткост „потребител”), във връзка с ползване на информацията и услугите (наричани по-долу за краткост „услугите”), предоставяни чрез този интернет уеб сайт.
2. Осъществявайки достъп до уеб сайта на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници. С преминаването през която и да е хипервръзка на страниците, Вие декларирате, че сте запознати, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и без предварително известие.
3. Съдържанието на уеб страниците на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Посетителят има право да разглежда и копира информацията в този уеб сайт, както и да отпечатва извадки от тези страници само за своя лична употреба. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД и този уеб сайт.
4. Ползването на услуги чрез уеб страниците е безплатно за потребителите. Ако за ползване на услуга по тези правила е необходимо, потребителят на уеб сайта да ползва платени услуги, той заплаща тези услуги.
5. Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на потребителя. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД не носи отговорност.
6. В рамките на позволеното от закона КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД не дава никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД е било предупредено за вероятността за такива вреди.
7. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД притежава авторските права върху този уеб сайт. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД е автор на всички материали в сайта, освен ако друго не е упоменато. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на уеб сайта, потребителят се задължава изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането по тази точка на материал - текст, графика, изображение, снимки, лого и др. от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона.
8. При ползването на този сайт, потребителят се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до сървъра наКОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, чрез e-mail или през уеб страницата, Вие приемате следните условия:
а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Приемате условието да не предприемате действия срещу КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.Логото на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, марките, собственост на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД са търговски марки с притежател КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД. Споменатите в този сайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. Всяко неразрешено използване или злоупотреба с тези търговски марки е изрично забранено и съставлява нарушаване на нормативната уредба за търговските марки, авторските права другите права на интелектуална собственост или законите за нелоялната конкуренция.
9. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори и доставчици.
10. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД не носи отговорност:в случай че при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги; при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват услугите; за неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;при претенции от трети лица срещу потребителя, свързани с ползването на услугите;за разпространение на съобщения, с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице неправомерни действия в тази връзка, КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
11. Единствено потребител, приел настоящите общи условия, може да ползва услугите по тези общи условия. 12. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.


ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
1. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203597556. Седалище и адрес на управление: гр. София,ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 51 и адрес за кореспорденция гр. София,ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 51; e-mail: info@lacarami.com ; интернет страница: www.lacarami.com
2. Личните данни на физическите лица се обработват за целите на:
а) реализиране на права и интереси на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
б) изпращане на информационен бюлетин по имейл; отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, за участие в организирани от  КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД промоции, игри и други маркетингови активности на стоки и услуги, предлагани от КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, както и за извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани стоки и услуги (директен маркетинг);
3. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД обработва следните лични данни и категории лични данни:
а) име и фамилия ;
б) данни за контакт- електронна поща;
4. Обработването на личните данни се извършва на основание:
а) сключен договор с КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД или чрез КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД - с трети лица, с които дружеството има сключен договор, по който физическото лице е страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на лицето; или
б) предоставено съгласие на физическото лице, или
в) реализиране на права и интереси на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
г) изпълнение на законови задължения на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД.
5. Личните данни, събирани и обработвани от КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:
а) лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез смс съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД;
б) лица, с които КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД е сключило договор за съвместно създаване и обслужване на продукти и услуги.
в) лица, на които е възложено по силата на договор с КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД да й оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията й;

г) външни контактни центрове;
д) лица, на които във връзка с обработването за посочените в т. б) цели,КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД е възложило обработването на личните данни по организационни причини, различни от посочените по-горе, например поддръжка на системите на дружеството; достъп до работни обекти на дружеството и др.;
е) органи, институции и лица, на които КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД е длъжна да предостави лични данни по силата на специална законова разпоредба.
6. Предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за получаване на информационен бюлетин от КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД или за участие в промоции, игри и други рекламни активности на стоки и услуги. В случай че данните не бъдат предоставени, КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД няма да бъде в състояние да добави физическото лице към получателите, участниците в активностите на дружеството;
7.1. Физическите лица имат право на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях и обработвани от КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД лични данни на посочения по-долу електронен адрес или в случаите на записали се абонати за получаване на инфобюблетин, чрез автоматизирана форма за отписване, която се съдържа във всеки изпратен от дружеството информационен имейл.
7.2. Физическите лица имат право да получат данните си от КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД във вида и по начина, определени в закона, и да ги прехвърлят на друг администратор. Физическите лица имат право да поискат от КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД пряко да прехвърли данните им на друг администратор, когато това е технически осъществимо.
7.3. Лицата, чиито лични данни се обработват, могат по всяко време да възразят срещу обработването на данните им, когато се обработват на основание реализиране на права и интереси на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица.
Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните данни могат да бъдат обработвани от КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.
8. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
9. КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:
а) когато данните се обработват на основание сключен договор - за срок от 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договора.
б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до оттегляне на съгласието.
в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.
След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.
Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД може да бъде намерена на интернет страницата www.lacarami.com.
За въпроси, свързани с Администриране и обработка на лични данни във КОРЕКТ КОНСУЛТ ПАРТНЕРС ЕООД, моля пишете ни на: info@lacarami.com